ലോഡർ ചിത്രം
സൈറ്റ് ഓവർലേ

S031011 അവതരണം [ABLA പ്രോജക്റ്റ് | ആശയം]

Open the Working Group in a new window

ഹ്രസ്വ വിവരണം

“എബി‌എൽ‌എ പ്രോജക്റ്റ്” (ഓട്ടിസ്റ്റിക് വ്യക്തികൾക്ക് മികച്ച ജീവിതം) നിർദ്ദേശിച്ച ഉചിതമായ എല്ലാ വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ് ഓട്ടിസ്ഥാൻ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ഓർഗനൈസേഷൻ in order to improve the life of the autistic persons by reducing the problems and misunderstandings, which relies on the Autistance system, and:
– which places the autistic persons at the centre of the reflections and decision-making,
- ഇത് കുടുംബങ്ങളുടെ പരസ്പര സഹായത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു,
– which advises the governmental authorities.

Key ideas

An international approach

Such a project has to be international because there are only a very small handful of persons in the world who truly understand autism and who can share their explanations or experiences.
They may be autistic persons, or sometimes parents, or (very rarely) non-autistic professional specialists.
It is necessary to get them to collaborate.

With the autistic persons at the center

Even when they have difficulty expressing themselves, autistic persons are in the best position to really know what their difficulties and special needs are.

In addition, they have as many rights and freedoms as anyone else in deciding how to live their lives.

The fact that this project is conceived by the ഓട്ടിസ്ഥാൻ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ഓർഗനൈസേഷൻ helps to ensure that the voices and rights of autistic people are heard, understood and respected as much as possible.

This does not mean that autistic people fully direct this project, which is a co-construction with the best will and best knowledge of all the persons who want and/or can improve the situation of autistic people in general.

An inexpensive mutual aid system for the families

The main reason for this project is that in the majority of countries the parents of autistic persons are distraught and cannot find specialists or even reliable sources of information.
Even when a few good specialists exist in a country, they are overwhelmed and most families do not have sufficient financial means anyway.

Moreover, the right approaches, attitudes and actions to help an autistic person must be carried out on a daily basis by his or her immediate and natural social environment: the family.
No approach or method can work properly with an autistic person if it is not applied permanently and with the utmost consistency.

For all these reasons, it is absolutely necessary to give priority to the training of parents.

This can be done remotely, through communication via the Internet and through sites such as Autistance.org.

This is why this project consists in helping families to access the correct information, and also in helping them to organize themselves locally to support each other in small groups.

For example, a bilingual parent who understands the language of an existing video clip of training that we would select will be able to share this knowledge with other parents at local meetings at home.
The same is true for parents who are not comfortable with computers or complex interfaces.

Thanks to the Internet, it is also possible to hold meetings or consultations remotely, with other parents, with autistic people, or with professional autism specialists (preferably approved by us).
When the discussions take place in writing only, the language barrier is no longer a problem with the Autistance.org website, which automatically translates the written discussions into a hundred languages.

In some countries, it would be interesting to propose to government authorities to subsidize the purchase of tablets or telephones and Internet access necessary for parents of autistic persons using the tools we want to make available free of charge.

Advising the public authorities

Given that most of the suffering of autistic persons stems from the failure of the social and administrative systems to take proper account of autism, and that only the government authorities have the power to make the necessary corrections, it is absolutely essential to obtain the collaboration of the public authorities, who anyway are generally in demand for advice on autism.

Note: The Autistan Diplomatic Organization is an extra-national entity which cannot engage in national struggles for rights. All Autistan’s projects obviously respect the rights of autistic people, but this respect and our explanations and advice are separate from the demands or claims that must be made at the national level by associations of autistic people and of parents of autistic people.
As a result, thanks to the absence of any pressure, we can hope for a more relaxed working environment, and for the more attentive and favourable listening so crucial on the part of the national public authorities.

Documents and participation

If you are a participant,
– you can access and read the documents describing each detail of the project,
– you can contribute to the discussion at the bottom of each document, which is how we can improve these texts little by little in order to build the ABLA Project.

If you are not a participant, the first documents are open for discussions and you will also find a form with which you can send us a question.

Currently, this project contains the following documents;
please feel free to discover and to comment them: this is how we will build this project, together.
നന്ദി.

S031020 തത്വങ്ങൾ 1

ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനും പ്രയോഗിക്കാനുമുള്ള തത്വങ്ങൾ, മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ, സമീപനങ്ങൾ, രീതികൾ

 1. S031020 Principles [ABLA Project | Principles]

S031040 പങ്കെടുക്കുന്നവർ 15

ഈ പ്രോജക്റ്റിലെ വിവിധ പങ്കാളികളും അവരുടെ വിഭാഗങ്ങളും

 1. S031040-S005211 പൗരത്വത്തിനുള്ള സർക്കാർ അധികാരികൾ [ABLA Project | പങ്കെടുക്കുന്നവർ | ദേശീയ അധികാരികൾ]
 2. S031040-S005212 പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സർക്കാർ അധികാരികൾ [ABLA Project | പങ്കെടുക്കുന്നവർ | ദേശീയ അധികാരികൾ]
 3. S031040-S005213 Governmental Authorities for Autism [ABLA Project | Participants | National Authorities]
 4. S031040-S005215 ആഭ്യന്തര, പോലീസ് മന്ത്രാലയം [ABLA Project | പങ്കെടുക്കുന്നവർ | ദേശീയ അധികാരികൾ]
 5. S031040-S005216 വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം [ABLA പ്രോജക്ട് | പങ്കെടുക്കുന്നവർ | ദേശീയ അധികാരികൾ]
 6. S031040-S005217 ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം [ABLA പ്രോജക്ട് | പങ്കെടുക്കുന്നവർ | ദേശീയ അധികാരികൾ]
 7. S031040-S005218 Ministry of Employment [ABLA Project | Participants | National Authorities]
 8. S031040-S005230 ജുഡീഷ്യറി അധികാരികൾ [ABLA പ്രോജക്റ്റ് | പങ്കെടുക്കുന്നവർ | ദേശീയ അധികാരികൾ]
 9. S031040-S005240 ദേശീയ ഓംബുഡ്‌സ്മാനും മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്കായുള്ള അധികാരികളും [ABLA പ്രോജക്റ്റ് | പങ്കെടുക്കുന്നവർ | ദേശീയ അധികാരികൾ]
 10. S031040-S005290 Other National Authorities [ABLA Project | Participants | National Authorities]
 11. S031040-S005310 Autistic Individual Protagonists [ABLA Project | Participants]
 12. S031040-S005320 Organizations of Autistic persons [ABLA Project | Participants]
 13. S031040-S005330 Organizations of Parents of Autistic persons [ABLA Project | Participants]
 14. S031040-S005340 Organizations of (or for) Persons with Special Needs [ABLA Project | Participants]
 15. S031041 Non-Autistic Experts [ABLA Project | Participants]

[Autistan.org | S030000 | S031000 ABLA പ്രോജക്റ്റ് (ഓട്ടിസ്റ്റിക്സിന് മികച്ച ജീവിതം)]

5 1 വോട്ടുചെയ്യുക
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്

അവസാന പരിഷ്കാരം: 01 / 08 / 2020

11 / 05 / 2020 149 സൈറ്റ്_അഡ്മിൻ Autistan.org, S030000 ആഗോള പദ്ധതികൾ, S031000 ABLA പ്രോജക്റ്റ്, S031010 ആശയം
ആകെ 4 വോട്ടുകൾ:
0

Can you please tell us how can we improve this document or what you did not like? Thanks!

+ = Verify Human or Spambot ?

You may send us a question, which can be used to create a new document or a new item in the FAQ of this category.

You will receive an email when your question will be answered.

+ = Verify Human or Spambot ?

Subscribe
അറിയിക്കുക
0 അഭിപ്രായങ്ങള്
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക

അവർ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാൻ ഒരു ലോഗോയിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക
0
നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ, ദയവായി അഭിപ്രായമിടുക.x